นโยบายการคืนเงินและสินค้า

  เงื่อนไขการคืนสินค้า

 • ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 14 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 • กรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหายก่อนได้รับสินค้า หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่เสียหายจากการใช้งาน ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบและขอคืนสินค้าก่อนจะส่งสินค้าใหม่ หรือซ่อมแซมตามเงื่อนไขการประกันของสินค้านั้นๆ ให้แก่ลูกค้า

 • ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย ( สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ ) ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนภายใน 5-7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาให้มีการคืนสินค้า

 • กรณีลูกค้าได้รับสินค้าในรุ่นหรือสเป็คที่ต่ำกว่าจากรายละเอียดที่ลงประกาศในเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าพร้อมคืนเงินเต็มจำนวนชำระดังกล่าว และมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าในการซื้อสินค้ารุ่นที่ถูกต้องในราคาพิเศษ (ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในสินค้าราคาพิเศษ 1 ชิ้น)

  นโยบายการคืนเงิน

       ในกรณีสินค้าหมดหรือไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า หากบริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้ ซึ่งในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้าพร้อมทั้งเซ็นต์สำเนาถูกต้อง ( ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน )

 • ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า